Начало

IMG-0926cb86a02775cb321426a3d6ee5513-V

Обмяна на добри практики в учебния процес

На 30.10 и 31.10. 2023г. се проведе външноинституционална и междуинституционална квалификация на тема: „Обмяна на добри практики в учебния процес и работата с ученици от

IMG_20231026_092947

Финалистите в Олимпиади Кингс (Пролет 2023)

С голяма активност премина участието на нашето училище в международните олимпиади KINGS, като победителите от 1 до 7 клас в СУ „Васил Левски“ – гр.

DSC00546

Откриване на новата учебна година 2023/2024г.

15 Септември е 2023г.! По утвърдена традиция на тази дата става празничното откриване на новата учебна година. Часът определен за начало на тържеството на Средно

DSC00488

Вече съм грамотен!

Вълнуващ беше 31 Май 2023 г. за най-малките ученици от Средно училище „Васил Левски“ – гр. Малко Търново, защото празнуваха най-важния си ден  – края

Малкотърновското училище има над 180 годишна история. Правоприемник е на килийното училище, което е открито през 1835 година. През 1861-62 год. отваря врати Българско начално училище. Първи гимназиален клас е открит с Указ №126 на Н.В.цар Борис ІІІ през учебната 1920-1921 год. Като гимназия съществува и до днес. През периода на дългото си съществуване гимназията в гр. Малко Търново е средище на просвета за целия Странджански край. В него са образовани много достойни българи от Малкотърновска, Царевска и Бургаска околии.

СУ ”Васил Левски” и днес се ползва с добро име и е утвърдило авторитета си сред средните училища в областта. Постига много добри успехи в подготовката на възпитаниците си. В училището е формиран добър училищен екип. Педагогическия колектив се състои от 26 члена – 1 директор, 24 учители в начален, среден, горен курс  и ЦДО.  По образование 23 са с висше, от които 5 с ІІ клас квалификация. По основните общообразователни предмети преподават дългогодишни учители с клас квалификация и добра теоретична и методическа подготовка.

От учебната 2006/2007 год. в СУ ”В.Левски” е разкрита професионална паралелка по професията „Техник-лесовъд” – ІІІ СПК, специалност „Горско и ловно стопанство”, в която се обучават ученици от VІІІ до ХІІ клас.

Със Заповед № 547 от 04.09.2008 г. на МС на Р България под № 43 Малкотърновската гимназия е определена за защитено училище.

СУ „Васил Левски” е със статут на средищно училище, в което се обучават 219 ученици от І до ХІІ клас. От района на с. Граматиково и с. Звездец имаме 70 пътуващи ученици, за които са осигурени нови училищни автобуси и няма проблеми с извозването им до Малко Търново и обратно. Обучението в училище е на една смяна само сутрин. Сформирани са 5 групи с целодневна организация на учебния процес – 4 в начален курс и 1 в среден курс – V клас. В групите за ЦДО са обхванати всички пътуващи ученици и нуждаещите се от Малко Търново.

Към училището има ученически стол в който се предоставят топли закуски и обяд на достъпни цени.

Училището разполага с медицински кабинет.

За отличните ученици и учениците от социално слаби семейства съгласно ПМС 33/15.02.2013 г. са осигурени ученически стипендии.

Учениците от нашето училище участват в различни форми на извънкласни дейности. Изградени са ФУЧ по изобразително изкуство, по екология, по някои от общообразователните предмети, мажоретен състав, участват в различни състави на художествената самодейност и спортни отбори. В тази връзка училището работи съвместно с читалището, различни НПО, Д ПП „Странджа” и музейния комплекс в гр. Малко Търново.

От учебната 2019/2020 година СУ „Васил Левски“ гр. Малко Търново участва в Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020), съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, който обхваща учениците от всички класове чрез обучителни програми и занимания по интереси.

Връзките и взаимодействието на училището с родителската общественост са традиционно добри. Родителите са съпричастни към проблемите на училището и участват в съвместни мероприятия.