Прием на ученици след завършено основно образование по професионално направление ”Горско стопанство” по професията Техник-лесовъд, специалност “Горско и ловно стопанство”

200503

Скъпи родители и ученици,

Използвам възможността да Ви представя Средно училище “Васил Левски” град Малко Търново и най-новата информация, свързана с него.

СУ “Васил Левски” е единственото средно училище на територията на Община Малко Търново. Има дългогодишна  история и през целият си период на съществуване е средище на културата и просветата в Странджанския край.

Самата община е трета по територия в Бургаска област. Разположена е в сърцето на Странджа планина, като изцяло попада в границите на Природен парк “Странджа”. Три лесничейства, една дивечовъдна станция, Дирекцията на Парка и много частни дивечовъдни, дърводбивни и дървопреработвателни фирми функционират на тази територия.

Местоположението на училището и нуждата от достатъчен брой квалифицирани средни кадри, които да обслужват горския сектор са сред онези благоприятни предпоставки, които доведоха до инициативата да бъде открита една нова за учебното заведение специалност.

Със Заповед  на Министъра на образованието и науката, съгласувано с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие, Средно училище “Васил Левски” обявява прием на ученици след завършено основно образование по професионално направление ”Горско стопанство” по професията Техник-лесовъд, специалност “Горско и  ловно стопанство”.

Предвижда се прием на 26 ученици със срок на обучение е 5 години: VІІІ – XII клас. Приемът e по документи. Класирането на кандидатите ще се извърши по бал както следва:

 

  • Удвоените точки от теста от НВО по БЕЛ и Математика;

 

  • Оценките по БЕЛ и БЗО – балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план.

 

Пълният курс на обучение в новоразкриващата се паралелка “Техник-лесовъд” дава възможност за:

– явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование;

– явяване на държавни изпити за втора и трета степен на професионална квалфикация.

Изборът на учебно заведение в най-гляма степен се определя от възможностите за реализация,които придобитата дипломна квалификация предоставя. Ето защо, искам да подчертая широката сфера на професионална реализация, които тази професионална паралелка има:

-работа в държавни горски стопанства, в частни и държавни горски рибовъдни и дивечовъдни стопанства.

Завършилите III степен на професионална квалификация могат да работят като ръководни специалисти.

– работа като специалисти по дърводобив, залесяване и отглеждане на  горски насаждения и като специалисти по борба с ерозията и изграждането на обезопасителни технически съоръжения и др.

Средно училище “Васил Левски” – Малко Търново има отлична база, която да отговори на изискванията за пълноценно овладяване на специализирани знания и умения.

Училището разполага със:

-самостоятелна сграда с 22 учебни стаи и кабинети; 2 физкултурни салона; две компютърни зали, връзка с Интернет; библиотека; медицински кабинет; спортна площадка и училищен двор.

 

В училището работят висококвалифицирани специалисти с висше образование и защитени професионални квалификацинни степени. Изучават се два чужди езика – английски и немски.

За възпитаниците в училището е създадена възможност да спортуват и да участват в многообразни извънкласни форми.

За длъжностите ”Учител по теория” и “Учител по практика”  са ангажирани и инженери с професионална квалификация  по Горско и ловно стопанство. Производствената практика на учениците се осъществява в Държавните горски стопанства, Дивечовъдната станция и двата дендрариума на територията на общината.

Разкриването  на паралелка по Горско и ловно стопанство в СУ “Васил Левски” е подкрепено от решение на Общинския съвет в Малко Търново и се посреща с одобрение от местната общественост и от съседните общини Царево и Приморско, от Регионалното управление по горите гр.Бургас, Окръжната служба   по земеделие и гори както и от ръководствата на Държавните горски стопанства и дивечовъдни станции, а също така и от частни дърводобивни и дървообработващи фирми на територията на областта.

Споделя се мнението, че в отрасъла определено има нужда от специалисти с обявената квалификация.

 

1 Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование 03.07 – 07.07.2020 г. вкл.
2 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 13.07.2020 г. вкл.
3 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.  до 16.07.2020 г.
4 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 20.07.2020 г. вкл.
5 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. до 22.07.2020 г. вкл.
6 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 23.07.2020 г.
7 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 24.07 – 27.07.2020 г. вкл.
8 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29.07.2020 г.
9 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 30.07.2020 г.
10 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 03.08.2020 г.
11 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 10.09.2020 г. вкл.
12 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14.09.2020 г. вкл.

 

Адрес за комуникация:

гр. Малко Търново, 8162

област Бургас

ул.”Янко Маслинков”3

СУ “Васил Левски”

Тел. 0879257455 Директор

+3595952 35 09 Канцелария

e-mail: sou_mt@mail.bg

 

suvasillevski.net