Структура

 Структура на СУ „Васил Левски“ гр. Малко Търново

 

Длъжност Име и  фамилия
1 Директор Донка Цинова
Администрация
2 гл. счетоводител Марина Тодорова
3 ЗАС Йовка Паскова
4 домакин Стефка Стойчева
Начални учители
5 Ст. учител Теодора Христова – р-л ІV клас
6 Ст. учител Светла  Спасова – р-л І  клас
7 Учител Гинка Райкова – р-л ІI клас
8 Ст. учител Златина Тодорова – р-л ІII клас
Учители в прогимназиален и гимназиален етап
9 Ст. учител по география и икономика

Златка Стафидкова

10 Учител по английски език

Димитър Атанасов

11 Ст. учител по немски език

Димитрина  Момчилова

12 Учител по български език и литература София Георгиева – кл.р-л  V клас
13 Ст. учител по история и цивилизации Надка Димитрова- кл.р-л  VІII клас
14 Ст. учител по биология и здравно образование

Елена Стоянова – кл. р-л VIІ клас

15 Ст. учител по български език и литература

Даниела Попстефанова – кл.р-л Х клас

16 Учител по физика, информатика и ИТ инж. Станимир Станилов- кл.р-л IX клас
17 Ст. учител по физическо възпитание и спорт Александър  Андонов – кл. р-л ХI клас
18 Ст. учител по изобразително изкуство Динко  Костадинов
19 Ст. учител по  математика Даниела Велева- кл.р-л VI клас
Учители професионална подготовка
20 Ст. учител Инж. Пепа  Люцканова
21 Учител Инж. Илия  Янгьозов
22

23

Учител

Ст. учител

Николай Иванов

Бонка Дикова

Учители в ЦДО
24     2 ПИГ Анабел Мильовска
25     3 ПИГ Теодора Борисова
26     4 ПИГ Иванка Панайотова
27    1 ПИГ Ивалина Станилова
28    5 ПИГ Нана Нанчева
 29      ЛС Марина Лудиева