Структура

 Структура на СУ „Васил Левски“ гр. Малко Търново

 

Длъжност Име и  фамилия
1 Директор Донка Цинова
Администрация
2 гл. счетоводител Марина Тодорова
3 ЗАС Йовка Паскова
4 ЛС Марина Лудиева
Начални учители
5 Ст. начален учител Златина Тодорова – кл. р-л на ІІ клас
6 Начален учител Теодора Борисова- кл. р-л на ІІІ  клас
7 Ст. начален учител Ивалина Станилова – кл. р-л на ІV клас
8 Начален учител Гинка Райкова – кл. р-л на І клас
Учители в прогимназиален и гимназиален етап
9 Учител по география и икономика, ЧП и ППО

Гинка Мудева

10 Учител по английски език

Димитър Атанасов

11 Ст. учител по немски език

Виолета Диманова

12 Учител по български език и литература София Георгиева – кл. р-л  на VІІІ клас
13 Ст. учител по история и цивилизации, философия и ГО Надка Димитрова- кл. р-л  на ХІ клас
14 учител по биология и здравно образование и ППО

Гергана Георгиева – кл. р-л на Х клас

15 Учител по български език и литература

Даниела Попстефанова – кл. р-л на V клас

16 Учител по физика,  КМИТ и ИТ инж. Станимир Станилов – кл. р-л на XІІ клас
17 Ст. учител по физическо възпитание и спорт Александър  Андонов – кл. р-л на VIІ клас
18 Ст. учител по изобразително изкуство Динко  Костадинов – кл. р-л на ІХ клас
19

20

Учител по  математика

Ст. учител по химия и ООС и по музика

Жана Янева – кл. р-л на VІ клас

Елена Стоянова

Учители професионална подготовка
21 Учител Инж. Пепа Люцканова
22 Учител Инж. Илия  Янгьозов
23

24

Учител

Учител

Лазар Милчев

инж. Румяна Цвяткова

Учители в ЦДО
25     1 клас Анабел Стефанова
26     2 клас Зафир Иванов
27     3 клас Иванка Панайотова
28    4 клас Диана Славова-Атанасова
29    5 клас Христо Кондов
 30

31

32

Домакин

Педагогически съветник

Образователен медиатор

Марина Лудиева

Донка Петрова

Елена Шивачева