Структура

 Структура на СУ „Васил Левски“ гр. Малко Търново

 

Длъжност Име и  фамилия
1 Директор Донка Цинова
Администрация
2 гл. счетоводител Марина Тодорова
3 ЗАС Йовка Паскова
4 ЛС Марина Лудиева
Начални учители
5 Ст. начален учител Теодора Христова – кл. р-л на ІІ клас
6 Ст. начален учител Светла  Спасова – кл. р-л на ІІІ  клас
7 Начален учител Гинка Райкова – кл. р-л на ІV клас
8 Ст. начален учител Златина Тодорова – кл. р-л на І клас
Учители в прогимназиален и гимназиален етап
9 Учител по география и икономика

Теодора Георгиева

10 Учител по английски език

Димитър Атанасов

11 Ст. учител по немски език

Димитрина  Момчилова

12 Учител по български език и литература София Георгиева – кл. р-л  на VІІ клас
13 Ст. учител по история и цивилизации Надка Димитрова- кл. р-л  на Х клас
14 Ст. учител по биология и здравно образование

Елена Стоянова – кл. р-л на VI клас

15 Учител по български език и литература

Даниела Попстефанова – кл. р-л на ХІІ клас

16 Учител по физика, математика, КМИТ и ИТ инж. Станимир Станилов- кл. р-л на XІ клас
17 Ст. учител по физическо възпитание и спорт Александър  Андонов
18 Ст. учител по изобразително изкуство Динко  Костадинов – кл. р-л на VІІІ клас
19 Учител по  математика Жана Янева – кл. р-л на V клас
Учители професионална подготовка
20 Учител Инж. Люба Грудова
21 Учител Инж. Илия  Янгьозов
22

23

Учител

Учител

Лазар Милчев

Гергана Георгиева

Учители в ЦДО
24     1 клас Теодора Борисова
25     2 клас Иванка Панайотова
26     3 клас Ивалина Станилова
27    4 клас Катя Куюмджиева
28    5 клас Нана Нанчева
 29      Домакин Стефка Стойчева