Структура

 Структура на СУ „Васил Левски“ гр. Малко Търново

 

Длъжност Име и  фамилия
1 Директор Донка Цинова
Администрация
2 гл. счетоводител Марина Тодорова
3 ЗАС Йовка Паскова
4 домакин Стефка Стойчева
Начални учители
5 Ст. учител Теодора Христова – р-л ІI клас
6 Ст. учител Светла  Спасова – р-л ІІI клас
7 Ст. учител Валентина  Филчева – р-л ІV клас
8 Учител Златина Тодорова – р-л І клас
Учители в среден и горен курс
9 Ст. учител по география и икономика

Златка Стафидкова

10 Ст. учител по английски език

Веселина  Градева- кл.р-л VІІ  клас

11 Ст. учител по немски език

Димитрина  Момчилова- кл.р-л ХII клас

12 Ст. учител по български език и литература Наташа Георгиева – кл.р-л  V клас
13 Ст. учител по история и цивилизации Надка Димитрова- кл.р-л  VI клас
14 Ст. учител по биология и здравно образование

Елена Стоянова – кл. р-л ХI клас

15 Ст. учител по български език и литература

Даниела Попстефанова – кл.р-л VІІI клас

16 Учител по физика, информатика и ИТ инж. Станимир Станилов- кл.р-л X клас
17 Ст. учител по физическо възпитание и спорт Александър  Андонов – кл. р-л ІХ клас
18 Ст. учител по изобразително изкуство Динко  Костадинов
19 Ст. учител по  математика Даниела Велева
Учители професионална подготовка
20 Учител Инж. Пепа  Люцканова
21 Учител Инж. Илия  Янгьозов
22

23

Учител

Учител

Гергана Георгиева

Бонка Дикова

Възпитатели 
24     1 ПИГ Теодора Борисова
25     2 ПИГ Иванка Панайотова
26 3 ПИГ Ивалина Станилова
27    4 ПИГ Гинка Райкова
28    5 ПИГ Нана Нанчева
 29  домакин – ЛС Марина Лудиева