ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

             От учебната 2019/2020 година училището участва по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020), съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, в който са обхванати ученици от І до ХІІ клас. Сформираните групи са по общообразователни предмети за деца със затруднения и занимания по интереси.