УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

UPR_1

Първите занимания по проект „Ученически практики-2“ започнаха съвместно с  лесовъдите от ТП ДГС Малко Търново. Учениците включени в проекта под ръководството наблюдаващия учител инж. Люба Грудова бяха запознати  от инж. Калин Николов – Директор на ТП ДГС „Малко Търново“ и инж. Стоян Николов – зам. директор с инструктаж по техника на безопасност и охрана на труда, противопожарни изисквания, нормативна уредба в сферата на здравето и безопасността. Фирмената политика за здраве и безопасност при работа – съществена част от управлението на фирмата,  добрите лесовъдски практики, които стопанството прилага в отглеждането и стопанисването на своите гори, подготвителните мероприятия съпътстващи сечите. Горските служители беседваха с бъдещите лесовъди от СУ „Васил Левски“ гр. Малко Търново за многобройните полезни функции на гората и защо е изключително важно да поддържаме и пазим горите. Благодарим за придобитите нови знания.!